Regulamin szkoleń

Regulamin kursów organizowanych przez PerioEducation:

 1. Szkolenia PerioEducation skierowane są do lekarzy stomatologów wszystkich specjalności oraz do higienistek i asystentek stomatologicznych, a także do studentów kierunków medycznych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przesłanie do formularza zgłoszeniowego ze strony www.periocare.pl/szkolenia-i-kursy lub zgłoszenie mailowe na adres kursy@periocare.pl bądź telefoniczne pod numerem 604-744-604.
 3. Po otrzymaniu potwierdzenia Organizator przesyła Uczestnikowi Umowę szkoleniową, która należy wypełnić, podpisać i odesłać skanem na adres kursy@periocare.pl. Zawiera ona informacje o warunkach udziału w danym kursie.
 4. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji Uczestnik powinien uiścić wpłatę rezerwacyjna do dnia wyznaczonego przez Organizatora, jest ona gwarancją otrzymania miejsca na szkoleniu. Warunki dokonania wpłaty rezerwacyjnej są ściśle określone w Umowie szkoleniowej.
 5. Uczestnik kursu dokonujący opłaty za poszczególne szkolenie powinien przed rozpoczęciem kursu przedstawić dowód wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu. Osoba dokonująca rezerwacji czyniąca to w imieniu swoim, a także wszystkich zgłoszonych w rezerwacji Uczestników kursu lub programu szkoleniowego przejmuje odpowiedzialność za dotrzymanie warunków rezerwacji oraz zgłoszenia przez tychże Uczestników.
 6. Opłaty za udział w kursie pobierane są w PLN i obliczane są każdorazowo do poszczególnych zajęć w zależności od zakresu szkolenia i sumy wszystkich składników kosztowych wynikających z programu szkolenia.
 7. Przed rozpoczęciem danego kursu lub programu szkoleniowego Uczestnicy mają możliwość zrezygnowania z udziału w danym kursie lub programie. Oświadczenie o rezygnacji Uczestnik zobowiązany jest dokonać drogą elektroniczną lub telefoniczną nie później niż na 14 dni przed szkoleniem.
 8. Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej dokonania. W przypadku rezygnacji z kursu na 14 dni przed rozpoczęciem Organizator zwraca 50% przedpłaty, w późniejszym terminie Organizator nie zwraca przedpłaty.
 9. Jeśli Uczestnik nie może uczestniczyć w kursie z przyczyn losowych, a wcześniej powiadomił Organizatora (co najmniej na 5 dni przed szkoleniem) kwota wpłaty może zostać przeniesiona na ten sam kurs w innym terminie.
 10. Organizator ma prawo rozwiązania umowy o zorganizowanie kursu lub programu szkoleniowego przed datą rozpoczęcia kursu przez poinformowanie Uczestników kursu drogą elektroniczną lub telefonicznie, jeżeli:
  – wymagana lub określona liczba uczestników nie zostanie osiągnięta,
  – nastąpiło zdarzenie noszące cechy siły wyższej lub z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 11. W przypadku rozwiązania umowy z ww przyczyn Organizator zobowiązuje się dokonać zwrotu wszelkich wpłaconych kwot bez potrącania jakichkolwiek opłat manipulacyjnych.
 12. Ze względów organizacyjnych minimalna wymagana ilość osób chętnych na kurs jest regulowana przez Organizatora i podyktowana rodzajem szkolenia.
 13. Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie lub warsztatach szkoleniowych jest Certyfikat ukończenia danego kursu wydawany każdemu Uczestnikowi szkolenia po zakończonych zajęciach.
 14. Powyższy regulamin dostępny będzie na każde żądanie Uczestnika – wpłata na konto wraz ze zgłoszeniem oznaczać będzie jego całkowitą akceptację.
 15. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne PerioCare, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133 poz. 833).
 16. Każda osoba uczestnicząca w szkoleniach organizowanych przez PerioEducation jest zobowiązana wypełnić anonimową ankietę dotyczącą odbytego kursu.
To top
X